14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 88

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§88 Aktiver
For hver post under anlægsaktiver skal kostpris, opskrivninger samt ned- og afskrivninger oplyses således:

 • 1) Kostprisen:

  • a) Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden op-, ned- og afskrivninger,

  • b) tilgang i årets løb, herunder forbedringer,

  • c) afgang i årets løb,

  • d) overførsler i årets løb til andre poster og

  • e) den samlede kostpris på balancetidspunktet.

 • 2) Opskrivninger:

  • a) Opskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,

  • b) årets opskrivninger,

  • c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger og

  • d) de samlede opskrivninger på balancetidspunktet.

 • 3) Ned- og afskrivninger:

  • a) Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,

  • b) årets nedskrivninger,

  • c) årets afskrivninger,

  • d) årets ned- og afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver,

  • e) årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften, og

  • f) de samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hver post under anlægsaktiver, der måles til dagsværdi efter §§ 37-38 eller til indre værdi efter § 43 a.

•••
profile photo
Profilside