14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 128

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§128 Ledelsesberetningen
Koncernens ledelsesberetning skal oplyse om koncernen, som om koncernvirksomhederne tilsammen var én virksomhed. I stedet for oplysninger om den enkelte virksomheds beløb vises de konsoliderede virksomheders beløb tilsammen, konsolideret efter de samme metoder, som gælder for koncernregnskabet.

•••

Stk. 2 §§ 76 a, 77, 99-99 b99 d100 og 101 finder tilsvarende anvendelse. Oplysninger efter § 99, stk. 1, nr. 9, kan dog undlades. § 99 b finder alene anvendelse, når modervirksomheden vælger at rapportere samlet for koncernen.

•••

Stk. 3 Er modervirksomheden omfattet af reglerne i regnskabsklasse D, finder §§ 107, 107 b og 107 d tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 4 Første gang en modervirksomhed, der har undladt at aflægge koncernregnskab efter §§ 110-112, aflægger koncernregnskab, kan virksomheden uanset bestemmelsen i § 101, stk. 1, nr. 2, undlade at vise sammenligningstal for 2.-4. foregående regnskabsår.

•••

Stk. 5 Modervirksomhedens og koncernens ledelsesberetninger kan sammendrages, hvis det uden vanskeligheder er muligt at finde de af denne lov krævede oplysninger, der ikke er blevet overflødige som følge af sammendraget, jf. dog § 22, stk. 4, § 78, stk. 6, og § 102, stk. 8. Oplysningerne efter § 107 b for henholdsvis modervirksomheden og koncernen skal gives samlet.   2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på statslige aktieselskaber, jf. § 107 c.

•••
profile photo
Profilside