14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 126

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§126 Andre noteoplysninger
Følgende krav finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet:

 • 1) Oplysning om opdeling af nettoomsætningen på aktiviteter og geografiske segmenter, jf. § 96, stk. 1.

 • 2) Oplysning om revisionshonorar, jf. § 96, stk. 2.

 • 3) Oplysning om særlige indtægts- eller omkostningsposter, jf. § 67 a.

 • 4) Oplysning om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud, jf. § 95 a.

 • 5) Oplysning om aktiver, jf. §§ 58-59 og 88-88 b.

 • 6) Oplysning om eventualaktiver, jf. § 90 b.

 • 7) Oplysning om virksomhedskapitalen, jf. § 87 a.

 • 8) Oplysning om forpligtelser, jf. §§ 92-93 a.

 • 9) Oplysning om eventualforpligtelser m.v., jf. §§ 64 og 94-94 b.

 • 10) Oplysning om nærtstående parter m.v., jf. § 68, § 69, stk. 3 og 4, §§ 73, 97 b og 98 a og § 98 c, stk. 1, 2, 4, 6 og 7.

 • 11) Oplysning om betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb, jf. § 98 d.

•••

Stk. 2 Kravet om oplysninger om tilgodehavender og sikkerhedsstillelser hos og sikkerhedsstillelser for ledelsesmedlemmer i § 73 og kravet om oplysninger om vederlag m.v. i § 69, stk. 1, og § 98 b finder tilsvarende anvendelse på de samlede beløb til de af bestemmelserne omhandlede kategorier af ledelsesmedlemmer og virksomhedsdeltagere i modervirksomheden, som koncernvirksomhederne tilsammen har ydet.

•••

Stk. 3 Kravet i § 106 finder tilsvarende anvendelse på oplysninger om ydelser efter § 98 b, jf. ovenstående stk. 2, hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D. 

•••

Stk. 4 Der skal gives oplysning om forskydningen i minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital.

•••

Stk. 5 Oplysningerne, jf. stk. 1, skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører.

•••

Stk. 6 Det gennemsnitlige antal beskæftigede i pro rata-konsoliderede virksomheder skal oplyses særskilt.

•••

Stk. 7 Der skal gives oplysninger om de ændringer i reserverne, som følger af anvendelsen af § 123, og navn på og hjemsted for de virksomheder, der i årets løb er indregnet og målt efter § 123.

•••
profile photo
Profilside