Arkivloven § 22a

Denne konsoliderede version af arkivloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1050 af 17. december 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016,
som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 1943 af 15. december 2020

§ 22a

Bestilling af arkivalier til benyttelse på Rigsarkivets læsesale skal indgives til Rigsarkivet ved anvendelse af den digitale løsning, som Rigsarkivet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Bestillinger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Rigsarkivet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Hvis Rigsarkivet finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal Rigsarkivet tilbyde, at bestilling af arkivalier til benyttelse på Rigsarkivets læsesale kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Rigsarkivet bestemmer, hvordan bestilling omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 3 Rigsarkivet kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en bestilling af arkivalier til benyttelse på Rigsarkivets læsesale, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for Rigsarkivet ved at modtage bestillingen på anden måde end digitalt.

Stk. 4 En digital bestilling af arkivalier til benyttelse på Rigsarkivets læsesale anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Rigsarkivet.