14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivloven § 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. September 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Ved aflevering af private arkivalier til offentlige arkiver træffes der aftale mellem den afleverende part og det modtagende arkiv om tilgængelighed.

•••

Stk. 2 Kulturministeren kan efter indhentet udtalelse fra Datatilsynet fastsætte nærmere regler om tilgængelighed til materiale af den art, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Arkivbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 I aftaler om tilgængelighed efter stk. 1 kan den afleverende part udpege en bestemt fysisk person, en juridisk person eller en offentlig myndighed til at træffe afgørelse vedrørende benyttelse af afleverede private arkivalier.

•••

Stk. 4 Afleverede private arkivalier omfattes ikke af andre bestemmelser om offentlighedens adgang til aktindsigt end den aftale, der er nævnt i stk. 1, jf. dog § 39 a, stk. 4, og § 39 b, stk. 7.

•••

Stk. 5 Er der i forbindelse med aflevering af private arkivalier til Rigsarkivet ikke truffet aftale om tilgængelighed, jf. stk. 1, træffer rigsarkivaren afgørelse.

•••

Stk. 6 Er der i forbindelse med aflevering af private arkivalier til et kommunalt eller regionalt arkiv ikke truffet aftale om tilgængelighed, træffer vedkommende arkiv afgørelse.

•••
profile photo
Profilside