14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadesikringsloven § 70d

Lov om arbejdsskadesikring paragraf 70d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadesikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§70d Vedtægterne for en kapitalforening eller et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af § 69, stk. 1, nr. 7, skal indeholde bestemmelser om,

  • 1) at kapitalforeningen eller det udenlandske investeringsinstitut på en investors anmodning skal indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen,

  • 2) at kapitalforeningens eller det udenlandske investeringsinstituts afdelinger hverken må stille garantier for tredjemand eller yde eller optage lån bortset fra optagelse af kortfristede lån på højst 10 pct. af formuen for at indløse investorer, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler,

  • 3) at kapitalforeningen eller det udenlandske investeringsinstitut kan investere sin formue i likvide midler, herunder valuta, eller i de finansielle instrumenter, som er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og

  • 4) risikospredning, jf. § 70 e, stk. 1.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra bestemmelsen i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside