14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadesikringsloven § 44

Lov om arbejdsskadesikring paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadesikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Klageadgang
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter § 40 kan indbringes for Ankestyrelsen af

  • 1) tilskadekomne eller dennes efterladte,

  • 2) forsikringsselskabet i sager om ulykker,

  • 3) bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension i sager om erhvervssygdomme og

  • 4) arbejdsgiveren, for så vidt angår afgørelser om anerkendelse af arbejdsskader og afgørelser efter § 35, stk. 5.

•••

Stk. 2 Klage efter stk. 1 skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har modtaget afgørelsen.

•••

Stk. 3 Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund hertil.

•••

Stk. 4 Ved Ankestyrelsens behandling af sager efter denne lov finder kapitel 9 samt §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse, medmindre andet følger af denne lov.

•••

Stk. 5 I det omfang arbejdsgiveren, forsikringsselskabet eller bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension indbringer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse for Ankestyrelsen, har klagen opsættende virkning. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har ret til aktindsigt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens sag efter forvaltningslovens kapitel 4.

•••

Stk. 6 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring videregiver ved afgørelsen af anerkendelsesspørgsmålet i arbejdsskadesagen oplysning om tilskadekomnes diagnose til arbejdsgiveren.

•••

Stk. 7 Inden Ankestyrelsen behandler en klage efter stk. 1, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Klagen sendes derfor til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ved vurderingen kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tage stilling til såvel faktiske og retlige som skønsmæssige elementer i afgørelsen.

•••

Stk. 8 Kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen.

•••

Stk. 9 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for behandling af klagesager, herunder også regler om tidsfrister for indsendelse og videresendelse af klager m.v.

•••
profile photo
Profilside