14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsretsloven § 28

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1003 af 24. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Er der blandt de partsudpegede medlemmer enighed om eller flertal for udfaldet af en sag, træffer voldgiftsretten afgørelse i overensstemmelse hermed. I øvrigt træffes afgørelsen af opmanden.

•••

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 træffes ved kendelse. Kendelse skal afsiges snarest muligt og senest 6 uger efter sagens optagelse til kendelse, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

•••

Stk. 3 De partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten kan aftale at afslutte sagen forligsmæssigt, herunder også at sagen afsluttes, ved at klager frafalder klagen. Sådan aftale kan indgås, indtil der er afsagt kendelse i sagen.

•••

Stk. 4 Opmanden kan i umiddelbar forlængelse af de partsudpegede voldgiftsretsmedlemmers votering mundtligt tilkendegive, hvad en opmandskendelse i sagen vil gå ud på. De partsudpegede medlemmer kan i så fald aftale at afslutte sagen forligsmæssigt i overensstemmelse med denne tilkendegivelse og i den forbindelse aftale, at opmandens tilkendegivelse i skriftlig form parterne imellem skal tillægges virkning som en kendelse. Opmanden udarbejder i givet fald et protokollat indeholdende en sådan skriftlig tilkendegivelse og det indgåede forlig. Reglen i stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på et sådant protokollat, dog er fristen 4 uger.

•••

Stk. 5 En kendelse efter stk. 2 skal ledsages af grunde. Er parterne enige derom, kan sagsfremstilling, forklaringer og gengivelse af parternes argumentation udelades.

•••

Stk. 6 Den faglige voldgiftsret afslutter i øvrigt sagen, hvis

  • 1) klageren frafalder sit krav, medmindre indklagede modsætter sig, at sagen afsluttes, og den faglige voldgiftsret finder, at indklagede har en berettiget interesse i en endelig afgørelse af tvisten,

  • 2) parterne aftaler at afslutte den faglige voldgiftssag eller

  • 3) den faglige voldgiftsret finder, at en fortsættelse af voldgiftsagen af andre grunde er blevet unødvendig eller umulig.

•••

Stk. 7 Kendelser kan efter anonymisering i henhold til gældende regler offentliggøres.

•••
profile photo
Profilside