14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 84

Lov om arbejdsmiljø paragraf 84

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§84 I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel i indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne og påbud eller forbud i henhold til forskrifterne. Det kan endvidere fastsættes, at en arbejdsgiver, der overtræder bestemmelser, påbud eller forbud som anført, kan pålægges bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet Bekendtgørelse om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Rådgivningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

•••
profile photo
Profilside