14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 83

Lov om arbejdsmiljø paragraf 83

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§83 For overtrædelse af § 15, § 15 a, § 16, § 38, stk. 1, § 42, stk. 1, § 45, stk. 1, § 48, stk. 1, § 82, stk. 1, nr. 2 og 3, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

•••

Stk. 2 Ved bødens udmåling finder § 82, stk. 2 og 4-6, tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 I det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4, kan arbejdsgiveren ikke pålægges bødeansvar, hvis ansatte overtræder lovgivningens krav om

  • 1) anvendelse af personlige værnemidler,

  • 2) anvendelse af udsugningsforanstaltninger,

  • 3) anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger,

  • 4) anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder eller

  • 5) certifikater til kran og gaffeltruck.

•••
profile photo
Profilside