14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 67

Lov om arbejdsmiljø paragraf 67

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§67 Arbejdsmiljørådet består af en formand og følgende andre medlemmer:

 • 1) Otte medlemmer indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.

 • 2) To medlemmer indstillet af Akademikerne.

 • 3) Fire medlemmer indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.

 • 4) Et medlem indstillet af Ledernes Hovedorganisation.

 • 5) Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrug & Fødevarer i fællesskab.

 • 6) Et medlem indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

 • 7) To medlemmer indstillet af regionerne i forening og KL i fællesskab.

 • 8) Et medlem indstillet af Skatteministeriet.

•••

Stk. 2 Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortrædere for disse udpeges af beskæftigelsesministeren for fire år ad gangen og kan genudpeges. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb.

•••

Stk. 3 Afgørelser i Arbejdsmiljørådet træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

•••

Stk. 4 Følgende deltager med hver 1 repræsentant uden stemmeret i rådet:

 • 1) Beskæftigelsesministeriet.

 • 2) Arbejdstilsynet.

 • 3) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 • 4) Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

•••

Stk. 5 Rådet kan nedsætte arbejdsudvalg og udpege medlemmer til disse, også uden for rådets medlemskreds.

•••

Stk. 6 Rådet kan indhente erklæringer fra sagkyndige og iværksætte undersøgelser til brug for sit arbejde.

•••

Stk. 7 Beskæftigelsesministeren godkender rådets forretningsorden.

•••

Stk. 8 Beskæftigelsesministeren etablerer et sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

•••
profile photo
Profilside