14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsmiljøloven § 15a

Lov om arbejdsmiljø paragraf 15a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15a Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år.

•••

Stk. 2 En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. Vurderingen skal indeholde følgende elementer:

  • 1) Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.

  • 2) Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.

  • 3) Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.

  • 4) Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

•••

Stk. 3 Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1 og 2.

•••

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligt til at sikre, at læger, arbejdsmedicinske klinikker og sundhedsmyndigheder med ansvar for arbejdsmedicinske undersøgelser har adgang til virksomhedens arbejdspladsvurdering, når det er relevant for helbredskontrollen af de ansatte. Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet

•••

Stk. 6 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligt til efter anmodning at videregive eller offentliggøre virksomhedens arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetiske felter. Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet

•••
profile photo
Profilside