14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsløshedsforsikringsloven § 85e

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. paragraf 85e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsløshedsforsikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 234 af 10. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§85e Sker der ændringer i et medlems indkomstregisteroplysninger efter tidspunktet for eventuel regulering, jf. § 46, stk. 6, som har betydning for medlemmets ret til ydelser for perioden, skal der ske en regulering af den udbetalte ydelse for perioden.

•••

Stk. 2 Skal en ydelse reguleres, jf. stk. 1 eller § 46, stk. 6, skal arbejdsløshedskassen give meddelelse til medlemmet om den forventede regulering. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for reguleringen og en vejledning om adgangen til at gøre indsigelse inden for en nærmere angivet frist. Gør medlemmet ikke indsigelse inden for fristen, gennemfører arbejdsløshedskassen reguleringen.

•••

Stk. 3 Når en regulering, jf. stk. 1 eller § 46, stk. 6, helt eller delvis skyldes, at medlemmet på tidspunktet for indberetningen har arbejdet flere timer, end medlemmet indberettede, skal arbejdsløshedskassen vurdere, om medlemmet med forsæt til at opnå en ydelse med urette har givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelser. Arbejdsløshedskassen skal i givet fald træffe afgørelse om tilbagebetaling efter reglerne i § 86, stk. 1, og § 87.

•••

Stk. 4 Er det i 3 på hinanden følgende måneder ikke muligt at gennemføre en regulering, jf. stk. 1 eller § 46, stk. 6, skal arbejdsløshedskassen opkræve beløbet efter de regler, der er udstedt i medfør af § 86, stk. 10 og 11. Beløbet forrentes ikke.

•••

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om administrationen af stk. 1-4. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

•••
profile photo
Profilside