Arbejdsløshedsforsikringsloven § 68

Denne konsoliderede version af arbejdsløshedsforsikringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov nr. 114 af 24. marts 1970,
jf. lovbekendtgørelse nr. 503 af 11. maj 2023,
som ændret ved lov nr. 295 af 20. marts 2023, lov nr. 725 af 13. juni 2023, lov nr. 727 af 13. juni 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 1538 af 12. december 2023

§ 68

Et fuldtidsforsikret medlem, som har deltidsbeskæftigelse, og som skriftligt anmoder kassen om at blive overflyttet til deltidsforsikring, skal overflyttes til deltidsforsikring. Overflytningen kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor kassen modtager medlemmets anmodning.

Stk. 2 Et fuldtidsforsikret ledigt medlem, der alene ønsker at påtage sig deltidsarbejde, kan efter anmodning herom overflyttes til deltidsforsikring.

Stk. 3 Et deltidsforsikret medlem skal overflyttes til fuldtidsforsikring, hvis pågældende

  • 1) i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet mere end 390 løntimer, jf. dog § 53, stk. 12, i en sammenhængende periode på 3 måneder ved månedsindberetninger eller mere end 360 løntimer i en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dagesindberetninger, jf. dog § 53, stk. 12, eller

  • 2) ikke er omfattet af nr. 1 og driver selvstændig virksomhed, jf. § 57 a, hvis de samlede aktiviteter som lønmodtager eller selvstændig virksomhed efter § 53, stk. 9, nr. 1-3, jf. stk. 10, i perioderne nævnt i nr. 1 overstiger omfanget af beskæftigelsen i § 67.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om bestemmelserne i stk. 1-3, herunder regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet i stk. 3, om omregning af overskud af selvstændig virksomhed eller B-indkomst til timer, jf. § 53, stk. 12, og om, at overflytning af medlemmer omfattet af stk. 3, nr. 2, finder sted, når der foreligger et afsluttet årsregnskab. Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse