14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsløshedsforsikringsloven § 91

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. paragraf 91

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsløshedsforsikringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 215 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er ændringen som følger af § 7, nr. 1, i ændringslov nr. 1430 af 5/12 2018 ved en fejl blevet implementeret. Ændringen er ikke trådt i kraft endu.
Ændringen skulle træde i kraft den 1. juli 2020, men ikrafttrædelsesbestemmelsen blev ændret med § 5, nr. 1, i ændringslov nr. 810 af 9/6 2020 og nu skal ikrafttrædelsesdatoen afgøres af ministeren. § 5, nr. 1, i ændringslov nr. 810 af 9/6 2020 trådte i kraft den 30/6 2020, jf. § 7 i ændringslov nr. 810 af 9/6 2020 og §§ 6 og 7 i ændringslov nr. 1521 af 27/10 2020.
Ministeren har endnu ikke besluttet en ikrafttrædelsesdato for § 7, nr. 1, i ændringslov nr. 1430 af 5/12 2018.

§91 En arbejdsgiver skal på begæring afgive oplysninger til brug for administrationen af forsikringssystemet, herunder om

  • 1) hvilke lønmodtagere han har beskæftiget i et nærmere angivet tidsrum og disses beskæftigelsesperioder inden for dette tidsrum,

  • 2) hvorvidt han har beskæftiget bestemte medlemmer af en kasse inden for et nærmere angivet tidsrum,

  • 3) hvilken løn der er udbetalt til bestemte medlemmer af en kasse inden for et nærmere angivet tidsrum,

  • 4) årsagen til et medlems arbejdsophør og

  • 5) udbetaling af dagpengegodtgørelse i henhold til § 84.

•••

Stk. 2 De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, kan indhentes af direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og for så vidt angår nuværende og tidligere medlemmer vedkommende arbejdsløshedskasse. Oplysningerne kan indhentes for perioder, som vedrører en aktuel medlemskabsperiode, og perioder, der ligger forud herfor.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet regler om administrationen af reglerne i stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte nærmere regler om, at de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, med angivelse af cpr-nummer, samt hvilken løn den pågældende får, skal registreres hver dag fra beskæftigelsens start. Registreringen kan være papirbaseret eller digital. Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration

•••

Stk. 5 Registreringen efter stk. 4 skal til enhver tid på begæring forevises Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til brug for administrationen af forsikringssystemet.

•••

Stk. 6 Pensionskasser, livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter skal på begæring af direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering give oplysninger om bestemte dagpenge-, og efterlønsmodtageres pensionsforhold m.v. i det omfang, pensionskassen, livsforsikringsselskabet eller pengeinstituttet er i besiddelse af de ønskede oplysninger.

•••

Stk. 7 Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan uden samtykke forlange at få nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter om bestemte dagpenge- eller efterlønsmodtageres hævninger eller indsættelser foretaget i udlandet. Oplysninger kan indhentes, når der er en begrundet formodning for, at et medlem af en arbejdsløshedskasse i forbindelse med et udlandsophold uberettiget har modtaget dagpenge eller efterløn fra kassen, og oplysninger om et udlandsophold ikke kan indhentes på anden måde. Oplysningerne kan videregives til kassen, som kan sammenstille disse med øvrige oplysninger, som kassen er i besiddelse af, med henblik på kontrol af, om der er sket fejludbetaling.

•••

Stk. 8 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan til brug for behandlingen af sager indhente oplysninger efter reglerne i stk. 1, 6 og 7.

•••

Stk. 9 Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan til brug ved administrationen af denne lov indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, herunder oplysninger om enkeltpersoners indkomst-, moms-, ejer-, bopæls- og adresseforhold i elektronisk form, bl.a. med henblik på registersamkøring i kontroløjemed. Oplysningerne kan videregives til en arbejdsløshedskasse for så vidt angår vedkommende arbejdsløshedskasses nuværende og tidligere medlemmer. Oplysningerne kan videregives for perioder, som vedrører en aktuel medlemskabsperiode, og perioder, der ligger forud herfor. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan videregives. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens § 152 og §§ 152 c-f finder anvendelse.

•••

Stk. 10 Reglerne i stk. 1, 2 og 6-9 finder anvendelse, i det omfang oplysningerne ikke kan indhentes fra indkomstregisteret, jf. § 90 b, eller andre offentlige registre, som arbejdsløshedskasserne har adgang til.

•••

Stk. 11 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om, hvilket dokumentationsmateriale der skal foreligge i forbindelse med kassernes administration af bestemmelserne i denne lov. Der kan herunder fastsættes regler om, at udbetaling af dagpenge ikke må finde sted, forinden der er tilvejebragt den fornødne dokumentation. Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

•••
profile photo
Profilside