Apotekerloven § 62

Denne konsoliderede version af apotekerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om apoteksvirksomhed

Lov nr. 279 af 06. juni 1984,
jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. maj 2023

§ 62

Staten yder efter nærmere regler, der fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren, pension til: Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning Bekendtgørelse om lukning for optagelse af visse farmaceutiske kandidater og eksaminanter i apotekervæsenets pensionsordning

  • 1) apotekere, der er meddelt bevillingen inden den 1. juli 1994,

  • 2) sygehusapotekere, farmaceutiske kandidater og eksaminater, der inden et tidspunkt, der fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren, er optaget i apotekervæsenets pensionsordning i henhold til § 56 eller § 86, stk. 4, i lov om apotekervæsenet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 513 af 24. september 1975, som ændret ved § 11 i lov nr. 299 af 8. juni 1977, og

  • 3) de under nr. 1 og 2 nævnte farmaceuters efterlevende ægtefæller og børn.

Stk. 2 Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 lægges de for statens tjenestemænd gældende bestemmelser til grund, medmindre særlige forhold taler for afvigelse.