Apotekerloven § 44

Denne konsoliderede version af apotekerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om apoteksvirksomhed

Lov nr. 279 af 06. juni 1984, jf.
lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018,
som ændret ved lov nr. 1555 af 19. december 2017, lov nr. 1554 af 18. december 2018, lov nr. 1555 af 18. december 2018, lov nr. 2070 af 21. december 2020, lov nr. 2393 af 14. december 2021 og lov nr. 908 af 21. juni 2022

§ 44

Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om beregning af apotekernes priser ved salg til forbrugerne af lægemidler, hvis forhandling er forbeholdt apoteker, eller som sælges efter recept. Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Stk. 2 Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om beregning af apotekernes priser ved salg til forbrugerne af dosisdispenserede lægemidler, jf. § 11, stk. 1, nr. 11, og § 12, stk. 1, nr. 2, samt regler om afregning ved samhandel med dosisdispenserede lægemidler, jf. § 12, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 Sundhedsministeren fastsætter regler om apotekernes gebyr for genordination, jf. § 11 a, stk. 1.

Stk. 4 Fastsættelse af regler efter stk. 1-3 sker efter høring af organisationer, der repræsenterer henholdsvis regionsrådene, apotekere, forbrugere, konkurrencemyndigheder, lægemiddelindustrien og erhvervslivet i øvrigt.

Stk. 5 I lovbekendtgørelse nr. 855 af 4/8 2008 er der et paragraftegn før "sundhedsloven". Denne fejl stammer tilbage fra 2008-lovbekendtgørelsen, hvor man har glemt at slette paragraftegnet, da man implementerede § 3, nr. 2, fra lov nr. 1556 af 20/12 2006, hvor "§ 7, stk. 1 og 2, i lov om offentlig sygesikring" blev til: "sundhedslovens §§ 143-154". Vi har derfor valgt at slette paragraftegnet. Ved salg af håndkøbslægemidler, der i henhold til § 60, stk. 2, i lov om lægemidler er undtaget fra apoteksforbehold, skal apoteket efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler tage samme pris for lægemidlet, uanset om lægemidlet sælges med eller uden tilskud efter  sundhedslovens §§ 143-154, og uanset hvilken apoteksenhed lægemidlet sælges fra.

Stk. 6 Sundhedsministeren fastsætter regler om beregning af apotekernes priser ved salg til dyreejere af opsplittede lægemidler til veterinær brug, jf. § 12, stk. 1, nr. 6.