Apotekerloven § 15

Denne konsoliderede version af apotekerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om apoteksvirksomhed

Lov nr. 279 af 06. juni 1984,
jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. maj 2023,
som ændret ved lov nr. 1778 af 28. december 2023

§ 15

Bevilling til at drive apotek meddeles af Lægemiddelstyrelsen. En person kan kun meddeles bevilling til at drive ét apotek, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen kan meddele en ansøger til apotekerbevillinger eller en apoteker bevilling til at drive mere end ét apotek, dog maksimalt fire apoteker.

Stk. 3 Bevilling efter stk. 1 og 2 kan i særlige tilfælde meddeles for en tidsbegrænset periode.

Stk. 4 Lægemiddelstyrelsens afgørelser efter stk. 1-3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5 Apotekerbevilling kan kun meddeles til en person, der

  • 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

  • 2) ikke er under konkurs,

  • 3) har bestået dansk farmaceutisk kandidateksamen eller en tilsvarende udenlandsk eksamen, som er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren til opfyldelse af overenskomster med andre lande eller direktiver vedtaget af Det Europæiske Fællesskab, eller som har opnået Lægemiddelstyrelsens tilladelse til beskæftigelse som farmaceut på apotek efter § 36, stk. 2, og

  • 4) gennem forudgående beskæftigelse har gjort sig egnet til at lede driften af et apotek.

Stk. 6 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at den i stk. 5, nr. 3, krævede uddannelse skal være suppleret med efter- eller videreuddannelse.