14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 3a

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 3a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3a Sammenslutninger af apotekere og selskaber ejet af apotekere må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som er indsamlet af apotekere i forbindelse med deres virksomhed.

•••

Stk. 2 En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

•••

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende

  • 1) er forpligtet til at videregive oplysningen eller

  • 2) handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.

•••

Stk. 4 Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om apotekernes adgang til at videregive oplysninger om apotekets omsætning af bestemte lægemidler til privatpersoner og private organisationer.

•••

Stk. 5 Får en apoteker eller i dennes fravær apotekerens stedfortræder kendskab til eller begrundet formodning om, at en af apotekets kunder vil videresælge eller åbenbart vil misbruge receptordinerede lægemidler, som er udleveret eller ønskes udleveret af apoteket, kan apotekeren eller dennes stedfortræder underrette kundens egen læge og den receptudstedende læge om forholdet.

•••
profile photo
Profilside