14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 20a

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 20a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20a En apoteker, der har oprettet apoteksfilialer og apoteksudsalg i medfør af §§ 5 og 6, eller har opretholdt sådanne enheder, uden at Sundhedsstyrelsen har givet påbud herom i medfør af § 7, stk. 1, skal afhænde disse enheder, når apotekerens bevilling bortfalder, jf. § 22, hvis den tiltrædende apoteker ikke ønsker at overtage disse ved apoteksovertagelse. Sker afhændelsen ved salg af de i 1. pkt. nævnte enheder, må apotekeren kun sælge den eller de pågældende enheders indretning, inventar og varelager til en pris, der ikke overstiger den bogførte værdi heraf.

•••

Stk. 2 Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om, at Sundhedsstyrelsen uanset stk. 1 på den afgående apotekers vegne og for dennes regning kan afhænde de i stk. 1 nævnte apoteksenheder, hvis Sundhedsstyrelsen midlertidigt har overtaget driften i henhold til § 19, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside