14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Fritagelse fra digital kommunikation
Virksomheder, jf. § 1, samt fysiske personer, som i henhold til lovgivningen for de i § 1 nævnte virksomheder skal være registreret, kan blive fritaget for krav om digital kommunikation, jf. §§ 2-6, hvis virksomheden, en person bemyndiget af virksomheden eller den fysiske person selv afgiver en erklæring om, at der er tale om en person uden dansk CPR-nummer eller et selskab med hjemsted i udlandet, som ikke kan få dansk digital signatur.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan desuden fritage en virksomhed eller en fysisk person fra kravet om digital kommunikation, såfremt der foreligger væsentlige grunde, der forhindrer eller unødigt vanskeliggør digital kommunikation. Anmodning herom sendes til Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 3 Fritagelse efter stk. 1 og 2 er gældende i 2 år. Efter udløb af fritagelsen kan en virksomhed anmode om fornyet fritagelse. Ansøgningen skal fremsendes til Erhvervsstyrelsen senest en måned før udløbet af den bevilgede fritagelse.

•••

Stk. 4 Ved fritagelse kan kommunikationen ske via almindelig post.

•••

Stk. 5 Virksomheder og personer, der er fritaget for kravet om digital kommunikation, skal anvende Erhvervsstyrelsens selskabsblanketter ved anmeldelse af stiftelser eller ændringer i allerede registrerede oplysninger samt offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v. efter reglerne i selskabslovgivningen. Selskabsblanketten fremsendes til den fritagne virksomhed eller person efter anmodning. Anmeldelse skal ske med almindelig post inden for den i selskabslovgivningen angivne frist for forholdet.

•••

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fører et register over fritagelser, som er bevilget efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside