Anmeldelsesbekendtgørelsen § 69

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 69

Når et andelsselskab, der er registreret her i landet, deltager i oprettelsen af et SCE-selskab ved fusion i henhold til SCE-forordningens art. 2, stk. 1, 4. pind, og SCE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, skal anmeldelsen vedlægges mindst de i § 67, stk. 1, nr. 1-3 og 8 nævnte dokumenter.

Stk. 2 Anmeldelsen skal tillige vedlægges en erklæring fra andelsselskabets ledelse om, at betingelserne i § 4 i SCE-loven er opfyldt.

Stk. 3 Meddelelse om registrering af et SCE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land.