Anmeldelsesbekendtgørelsen § 59

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

Ændringer i registrerede forhold
§ 59

Anmeldelse af ændringer vedrørende firmagruppens forhold, jf. art. 7 i rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver ændring i stiftelsesoverenskomsten skal tillige vedlægges dateret overenskomst med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3 § 20, stk. 7 og 8, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.