Anmeldelsesbekendtgørelsen § 55

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

Ændringer i registrerede forhold
§ 55

Anmeldelse af ændring af vedtægter eller et andet registreret forhold skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver vedtægtsændring skal nye daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse vedlægges anmeldelsen.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges en erklæring afgivet af forvalteren, hvor det fremgår, at de anmeldte forhold er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger eller AIF-SIKAV’er i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forvalterens erklæring skal være underskrevet i overensstemmelse med forvalterens tegningsregel.

Stk. 3 Ændres ejere, medlemmer af ledelsen forvaltere og depositarer eller revisor, finder § 17 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nummer med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes.