Anmeldelsesbekendtgørelsen § 5

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 5

Anmeldelse eller offentliggørelse, jf. §§ 2-4, skal foregå i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk.

Stk. 2 Ved adgangen til selvbetjeningsløsningen anvendes anmelderens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3 Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af selvbetjeningsløsningen, kan styrelsen med øjeblikkelig virkning lukke brugerens adgang til at foretage straksregistreringer via selvbetjeningsløsningen.