Anmeldelsesbekendtgørelsen § 44

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

Genoptagelse m.v.
§ 44

Anmeldelse af genoptagelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, skal mindst angive følgende:

  • 1) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

  • 2) Revisor, jf. § 17, hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 24, stk. 2, nr. 1, 2 og 5, samt manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

Stk. 3 Hvis virksomheden har indsendt undtagelseserklæring, kan Erhvervsstyrelsen forlange, at der indberettes en erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om, at virksomheden er solvent.