Anmeldelsesbekendtgørelsen § 18

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 18

Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumentation:

  • 1) Stiftelsesdokumentet, herunder selskabets daterede vedtægter, og eventuelle andre dokumenter, som er oprettet i forbindelse med stiftelsen.

  • 2) Dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen ved anmeldelsen, skal en af følgende parter erklære i Erhvervsstyrelsens it-system, at selskabskapitalen er indbetalt senest på anmeldelsestidspunktet:

  • 1) Erklæring fra et pengeinstitut om, at selskabskapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en bankkonto tilhørende kapitalselskabet.

  • 2) Erklæring fra en advokat om, at selskabskapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på advokatens klientkonto, eller at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende kapitalselskabet.

  • 3) Erklæring fra en godkendt revisor om, at selskabskapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en bankkonto tilhørende kapitalselskabet.

Stk. 3 Ved indbetaling af selskabskapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 36, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 38, stk. 3, vedlægges anmeldelsen.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse af stiftelse af virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.