Anmeldelsesbekendtgørelsen § 15

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

Gebyr for bestilling af virksomhedsdokumenter m.v.
§ 15

Udskrifter af oplysninger om virksomheder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af de dokumenter, der, jf. § 14, stk. 1, er offentligt tilgængelige, kan bestilles i Det Centrale Virksomhedsregister. Udskrift af serviceattest til brug ved deltagelse i udbud kan bestilles på www.virk.dk.

Stk. 2 For oplysninger, jf. stk. 1, opkræves betaling, jf. dog stk. 3. De til enhver tid gældende takster fremgår af www.erhvervsstyrelsen.dk. Betalingen opkræves efterfølgende, jf. dog stk. 4, 2. pkt. § 11, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse. Betaling af gebyr for serviceattest, jf. stk. 1, 2. pkt., kan opkræves månedsvist.

Stk. 3 For udskrift af oplysninger om plan for grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser, jf. selskabslovens § 279, stk. 1, nr. 1, § 299, stk. 1, nr. 1, og § 318 g, stk. 1, nr. 1, opkræves ikke betaling.

Stk. 4 Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Erhvervsstyrelsen på vilkår, som er fastsat i aftalen, få adgang til oplysninger og dokumenter i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til oplysninger og dokumenter i Det Centrale Virksomhedsregister forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler.