14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Andelsboligloven § 4b

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber paragraf 4b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af andelsboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1281 af 28. august 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4b Stk. 2-6 finder anvendelse for foreninger, der har frigjort sig fra tilskudsbestemmelser ved optagelse af et rente- og afdragsfrit lån efter § 3, stk. 2, i lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v.

•••

Stk. 2 Lån som nævnt i stk. 1 indgår ikke i opgørelsen af foreningens formue efter § 5, stk. 2-6.

•••

Stk. 3 Ud over de tilgodehavender, der er nævnt i § 6, stk. 10, kan foreningen hos den fraflyttede andelshaver til skade for den, der ved aftale har fået pant eller foretaget udlæg i andelen, fradrage den forholdsmæssige andel af lån som nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Stk. 3 gælder ikke i forhold til panthavere og udlægshavere, hvis ret er stiftet inden den 1. juli 2009.

•••

Stk. 5 Der skal som note i andelsboligforeningens regnskab oplyses størrelsen af den del af frigørelsesbeløbet, der endnu ikke er betalt på statustidspunktet, og frigørelsesbeløbets fordeling på de enkelte andele.

•••

Stk. 6 Ved afgivelse af erklæring efter § 4 a, stk. 1, skal foreningen oplyse om lån som nævnt i stk. 1 og om den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet, der forfalder til betaling ved medlemmets overdragelse af den pågældende andel, jf. stk. 3.

•••
profile photo
Profilside