AMU-Loven § 28

Denne konsoliderede version af aMU-Loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Lov nr. 446 af 10. juni 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 7 af 05. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 1701 af 27. december 2018

§ 28

Børne- og undervisningsministeren kan indhente oplysninger om uddannelserne, undervisningen, vurderinger af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik og vejledning i tilknytning hertil, individuelle kompetencevurderinger efter denne lov, deltagerne, lærerne og institutionens drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Ministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format leveringen skal ske, samt fastsætte krav til kontrol og sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 2 Registre, som er oprettet af børne- og undervisningsministeren, kan samkøres, i det omfang det tjener et administrativt formål i Børne- og Undervisningsministeriet.