14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AMU-Loven § 5

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af amu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 616 af 03. June 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Efteruddannelsesudvalg
Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne nedsætter et antal efteruddannelsesudvalg med et lige stort antal medlemmer udpeget af arbejdstagernes og arbejdsgivernes hovedorganisationer inden for større områder, som tilsammen dækker arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling efter denne lov. Udvalgene vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.

•••

Stk. 2 Efteruddannelsesudvalgenes oprettelse, nedlæggelse og opsplitning godkendes af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse kan nedlægge et efteruddannelsesudvalg.

•••

Stk. 3 Efteruddannelsesudvalgene eller faglige områder inden for udvalgene kan efter godkendelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse slutte sig sammen med faglige udvalg, der er nedsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser, til fællesudvalg. Sådanne fællesudvalg varetager opgaverne efter denne lov og lov om erhvervsuddannelser.

•••

Stk. 4 Sekretariatsbistand til udvalgene tilvejebringes af de organisationer, der er repræsenteret i efteruddannelsesudvalgene.

•••
profile photo
Profilside