14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 92

Lov om leje af almene boliger paragraf 92

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§92 Når udlejeren hæver lejeaftalen, skal lejeren straks fraflytte og betale leje m.v. for tiden, indtil lejeren kunne flytte med sædvanligt varsel, jf. § 88. Lejeren skal endvidere erstatte udlejeren ethvert tab, herunder lejetab og omkostningerne ved lejerens udsættelse af det lejede.

•••

Stk. 2 Indgiver udlejeren anmodning til fogedretten om lejerens udsættelse af det lejede på grund af betalingsmisligholdelse, skal udlejeren senest samtidig med anmodningens indgivelse til fogedretten underrette kommunen om, at en sag om lejerestance er indgivet til fogedretten. Underretningen til kommunen skal være skriftlig og indeholde oplysning om lejerens navn og adresse.

•••

Stk. 3 Udlejeren skal bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning i det i stk. 1 nævnte tidsrum, skal fragå i udlejerens krav over for lejeren.

•••
profile photo
Profilside