14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 69

Lov om leje af almene boliger paragraf 69

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§69 Lejeren har ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig.

•••

Stk. 2 Udlejeren kan modsætte sig bytte, hvis

  • 1) den fraflyttede lejer ikke har beboet boligen i 3 år,

  • 2) boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum eller

  • 3) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

•••

Stk. 3 Udlejeren skal modsætte sig bytte, hvis lejligheden efter bytning vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, kan udlejeren straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal finde anvendelse i udlejerens ejendomme.

•••

Stk. 4 Den, der ved bytning opnår en bolig i en almen boligorganisation organiseret med medlemsindskud, skal samtidig med lejeaftalens indgåelse indbetale det fastsatte medlemsindskud.

•••

Stk. 5 Ved bytning af almene ungdomsboliger, almene ældreboliger og ustøttede almene plejeboliger kan lejeren kun bytte med personer, som ikke opfylder betingelserne for at komme i betragtning til sådanne boliger, hvis kommunalbestyrelsens samtykke foreligger.

•••

Stk. 6 Ved bytning af en bolig i et bofællesskab skal den pågældende bolig efter bytningen bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.

•••
profile photo
Profilside