Bøger, som nævner Almenboligloven § 75a

Et nedslag – fokus på dommen om salg af almene boliger

- Side 237 -

...boliger, som var omfattet af forsøgsordningen i § 75 a, kunne købe deres familiebolig. Retten konkluderede i forlængelse heraf, at forsøgsordningen i almenboliglovens § 75 a måtte anses for en generel regulering af ejendomsretten og ikke et ekspropriativt indgreb over for organisationen, og de sagsøgtes frifindelsespåstande blev derfor taget til følge.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 238 -

...tilkendegav i den forbindelse, at den på den baggrund ville afstå fra at anlægge retssag om forsøgsordningens gyldighed, men forbeholdt sig dog retten til i forsøgsperioden at støtte et eventuelt søgsmål anlagt af en boligorganisation i relation til et konkret forsøg, som en kommune og en boligafdeling var blevet enige om uden boligorganisationens medvirken.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 242 -

...tvangsmæssig afhændelse af almene familieboliger udgør et væsentligt indgreb i selve formålet med og grundlaget for foreningens virksomhed. Heroverfor kan det efter vores opfattelse ikke tillægges afgørende betydning, at foreningen i væsentligt omfang har modtaget økonomisk støtte fra det offentlige og er undergivet en intensiv offentlig regulering.«

Læs på Jurabibliotek

(...)

Mindretallet konkluderede derefter, »at en anvendelse af § 75 a i lov om almene boliger mv., således at salg af almene familieboliger i afdeling 88 gennemføres uden samtykke fra AAB, vil indebære ekspropriation efter grundlovens § 73 over for AAB«.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...ønsker en model, der indebærer ekspropriation.« (Folketingstidende 2003-04, Forhandlingerne side 7902). Det må på denne baggrund antages, at det flertal i Folketinget, som vedtog loven, har haft som forudsætning, at loven ikke indebar ekspropriation, og som følge heraf ikke har haft anledning til at foretage en vurdering af betingelserne i grundlovens

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 243 -

Betydningen af, at Højesterets mindretal fandt, at en anvendelse af § 75 a i lov om almene boliger mv. indebar ekspropriation, måtte, ifølge mindretallet, have som konsekvens, at de beslutninger, som i sagen var truffet af Farum Kommune og af Socialministeriet i medfør af § 75 a, var ugyldige.

Læs på Jurabibliotek