14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 78

Lov om almene boliger m.v. paragraf 78

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§78 Fondens indtægter
Fondens midler tilvejebringes ved indbetalinger fra de almene boligorganisationer, selvejende institutioner, kommuner og regioner i henhold til §§ 79-80 f.

•••

Stk. 2 Fonden kan med boligministerens tilladelse optage statslån til dækning af fondens udgifter efter § 98 a.

•••

Stk. 3 Fonden kan med boligministerens tilladelse optage lån til dækning af fondens forpligtelser i henhold til § 96 d, stk. 1.

•••

Stk. 4 Når fondens indtægter ikke kan dække fondens udgifter efter § 91, stk. 1, 2, 4 og 5, § 91 a, stk. 1 og 2, og §§ 91 b og 92 a-92 c, kan fonden med boligministerens godkendelse optage statslån til udligning af forskellen. Fondens lån skal afvikles hurtigst muligt. Statens udgifter som følge af statslån dækkes af fonden.

•••

Stk. 5 Når midlerne i nybyggerifonden ikke er fondens udgifter efter § 89 b, stk. 2, og underskud efter § 73, stk. 4, § 74, stk. 3, § 76, stk. 4 og 8, § 77, stk. 2, § 78, stk. 5, og § 79, stk. 2, i lov om friplejeboliger, kan Landsbyggefonden med boligministerens godkendelse optage statslån til at dække udgifterne og underskuddet. Fondens lån skal afvikles hurtigst muligt.

•••

Stk. 6 Fondens eventuelle indtægter i øvrigt, herunder renteindtægter, anvendes til fondens formål.

•••

Stk. 7 Udgifter til administration m.v. afholdes af fondens indtægter.

•••

Stk. 8 Fonden kan bestemme, at låntagere i lånets løbetid skal yde bidrag til fondens administration og reservefond efter nærmere regler fastsat af fondens bestyrelse. Reglerne fremsendes til boligministeren, som kan forlange reglerne ændret.

•••
profile photo
Profilside