14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 12

Lov om almene boliger m.v. paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 En almen boligorganisations vedtægter skal indeholde bestemmelser om:

  • 1) Boligorganisationens navn og hjemsted.

  • 2) Boligorganisationens kapitalforhold.

  • 3) Indkaldelse til ordinær generalforsamling eller repræsentantskabsmøde.

  • 4) Hvilke anliggender der skal behandles på den ordinære generalforsamling eller repræsentantskabsmødet.

  • 5) Boligorganisationens ledelse.

  • 6) Antallet af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens sammensætning.

  • 7) Tegningsret for boligorganisationen.

  • 8) Valg af afdelingsbestyrelse og dennes virksomhed.

  • 9) Boligorganisationens regnskabsår.

  • 10) Valg af revisor.

•••

Stk. 2 Vedtægter for en garantiorganisation skal endvidere indeholde bestemmelser om afholdelse af garantforsamling og indkaldelse hertil.

•••

Stk. 3 Boligministeren udarbejder normalvedtægter for almene boligorganisationer. Bestemmelserne i normalvedtægterne finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i boligorganisationens vedtægter.

•••

Stk. 4 Vedtægterne må ikke fravige lovens regler om almene boligorganisationer eller regler herom, som er fastsat af boligministeren i henhold til loven. Vedtægtsbestemmelser, der tillægger beboerne mindre ret til medindflydelse end efter reglerne i denne lov, regler udstedt i medfør heraf eller efter de normalvedtægter, der er udarbejdet for en almen boligorganisation som den pågældende, er uden gyldighed.

•••

Stk. 5 Et eksemplar af boligorganisationens vedtægter sendes til kommunalbestyrelsen, der påser, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf. Kommunalbestyrelsen fremlægger vedtægterne til offentligt eftersyn.

•••
profile photo
Profilside