14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktivloven § 74a

Lov om aktiv socialpolitik paragraf 74a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§74a Ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob
Personer, der er visiteret til et fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til ledighedsydelse, indtil de ansættes i et fleksjob.

•••

Stk. 2 Ledighedsydelsen udgør 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis personen på tidspunktet for visitationen til fleksjob

  • 1) ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,

  • 2) modtager sygedagpenge,

  • 3) deltager i revalidering efter en »Min Plan« efter § 27 og § 28, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i samme lov, eller

  • 4) modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

•••

Stk. 3 For personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 2, udgør ledighedsydelsen

  • 1) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25, stk. 2, nr. 1, hvis de har forsørgelsespligt over for børn, eller

  • 2) et beløb, der svarer til den hjælp, der ydes efter § 25, stk. 2, nr. 2, hvis de ikke har forsørgelsespligt over for børn.

•••

Stk. 4 Personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 2, får ret til ledighedsydelse efter stk. 2, når de har været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

•••

Stk. 5 Personer, der modtager tilbud om støtte i form af tilskud for at bevare selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har alene ret til ledighedsydelse ved ophør af den selvstændige virksomhed, hvis den pågældende er visiteret til fleksjob for lønmodtagere efter § 70 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 6 Personer, der er berettiget til ledighedsydelse, har også ret til ledighedsydelse ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.

•••

Stk. 7 Modtageren bevarer ledighedsydelsen i perioder med sygdom eller barsel.

•••

Stk. 8 Personer, der modtager ledighedsydelse, jf. stk. 1 og 3, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune.

•••

Stk. 9 Personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune opsiger et fleksjob, har ret til ledighedsydelse, hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt, jf. stk. 1-3 og §§ 74 b og 75-77 b.

•••

Stk. 10 Beskæftigelsesministeren bekendtgør størrelsen af de beløb, der kan udbetales efter stk. 2 og 3.

•••
profile photo
Profilside