Aktiesparekontoloven § 9

Denne konsoliderede version af aktiesparekontoloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aktiesparekontolov

Lov nr. 1429 af 05. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021,
som ændret ved lov nr. 1563 af 12. december 2023

Indskud og udlodning
§ 9

Personer, der er fuldt skattepligtige, kan foretage indskud på aktiesparekontoen, i det omfang den samlede værdi af aktiesparekontoen inklusive årets nettoindskud ikke overstiger et grundbeløb på 87.450 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 2. For kalenderåret 2024 udgør grundbeløbet 107.750 kr. (2010-niveau). For kalenderåret 2025 udgør grundbeløbet 108.750 kr. (2010-niveau). For kalenderåret 2026 og senere år udgør grundbeløbet 111.600 kr. (2010-niveau). Værdien opgøres pr. 31. december og danner grundlag for, i hvilket omfang der kan foretages nettoindskud i det følgende kalenderår. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 2 Der kan uanset bestemmelsen i stk. 1 foretages indskud på aktiesparekontoen til betaling af skat. Indskuddet skal foretages i det kalenderår, hvor skatten forfalder til betaling, jf. § 20.

Stk. 3 Foretages indskud i strid med stk. 1, skal det overskydende beløb udloddes. Endvidere skal der betales en afgift på 3 pct. p.a. af det overskydende beløb.  1. og 2. pkt. gælder dog ikke for indskud som nævnt i § 13, stk. 2, 3. pkt.