14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktiesparekontoloven § 37

Uddrag fra kommentarerne til aktiesparekontoloven § 37:

Til § 37
Der foreslås en række ændringer i skatteindberetningsloven, som pålægger institutter, der administrerer aktiesparekontoen, løbende at foretage indberetninger vedrørende aktiesparekontoen til Skatteforvaltningen. Det foreslås at indsætte en ny § 11 a i skatteindberetningsloven, som konkret pålægger institutterne en række indberetningsforpligtelser v...
Til nr. 1. Efter den foreslåede nye bestemmelse i skatteindberetningslovens § 11 a, stk. 1, nr. 1, skal det pengeinstitut, der foretager indberetningen, identificere sig selv.Efter den foreslåede bestemmelse i skatteindberetningslovens § 11 a, stk. 1, nr. 2, skal pengeinstituttet oplyse om identiteten af ejeren af aktiesparekontoen.Efter den foreslåede bestem... Til nr. 2. Det foreslås at udvide den gældende indberetningsforpligtelse i skatteindberetningslovens § 17, stk. 3, om indberetning af handel med aktier, så indberetningsforpligtelsen også omfatter den, der som led i sin virksomhed medvirker til overførsel af aktier m.v. mellem en aktiesparekonto og dennes ejer eller mellem en rateopsparing i pensionsøjemed, e... Til nr. 3 Det foreslås at udvide den gældende indberetningsforpligtelse i skatteindberetningslovens § 19, stk. 1, om indberetning af erhvervelser og afståelser af obligationer, herunder konvertible obligationer, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 og investeringsbeviser, så indberetningsforpligtelsen også omfatter overførsel af de nævnt... Til nr. 4 Skatteindberetningslovens § 19, stk. 3, indeholder reglerne for, hvem indberetningspligterne efter lovens § 19, stk. 1 og 2, påhviler. Da de gældende indberetningspligter i skatteindberetningslovens § 19, stk. 1 og 2, ikke omfatter overførsler mellem ejeren og dennes pensionsordning m.v. eller aktiesparekonto, indeholder skatteindberetningslovens §... Til nr. 5 Efter skatteindberetningslovens § 47, stk. 1, påhviler indberetningspligten efter en række af lovens indberetningsregler, herunder reglerne for finansielle virksomheders indberetningspligter, fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet.Efter skatteindberetnings... Til nr. 6-8 Den gældende bestemmelse i skatteindberetningslovens § 50 regulerer en række undtagelser fra indberetningspligten i forhold til pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningsloven. Pensionsordninger er som hovedregel undtaget fra indberetningspligt i forhold til bl.a. beholdning af aktier, obligationer, investeringsbeviser og finansielle kontrak... Til nr. 9 Efter skatteindberetningslovens § 52, stk. 2, nr. 5, må en konto, der skal indberettes om efter skatteindberetningsloven, ikke oprettes, hvis den, der skal indberettes om, ikke har afgivet de oplysninger, der er nødvendige for at identificere vedkommende.Det foreslås, at der tilføjes en henvisning til den foreslåede regel i skatteindberetningsloven... Til nr. 10 Efter skatteindberetningslovens § 52, stk. 2, nr. 9, må et depot, der skal indberettes om efter de regler i skatteindberetningsloven, der omhandler indberetning om aktier og investeringsbeviser m.v. og obligationer, ikke oprettes, hvis den, der skal indberettes om, ikke har afgivet de oplysninger, der er nødvendige for at identificere vedkommende.D... Til nr. 11 Efter skatteindberetningslovens § 54, stk. 1, er indberetningsfristen for langt de fleste af lovens indberetninger, der sker årligt, den 20. januar i året efter det kalenderår, indberetningen vedrører, eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.Det foreslås, at der indsættes en henvisning til den foreslåede § 11 a i...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.