Aktiesparekontoloven § 30

Denne konsoliderede version af aktiesparekontoloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aktiesparekontolov

Lov nr. 1429 af 05. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021,
som ændret ved lov nr. 1563 af 12. december 2023

§ 30

I sager om overtrædelse af § 29 kan told- og skatteforvaltningen i et bødeforelæg tilkendegive den sigtede, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale den i bødeforelægget angivne bøde.

Stk. 2 Retsplejelovens § 752, stk. 1, om, at en sigtet ikke har pligt til at udtale sig, skal iagttages i sager efter stk. 1.

Stk. 3 Retsplejelovens § 834 om indholdet af et anklageskrift finder anvendelse på tilkendegivelsen efter stk. 1.

Stk. 4 Vedtager den sigtede bøden, bortfalder videre strafferetlig forfølgning. Vedtagelsen har samme gentagelsesvirkning som en dom.

Stk. 5 Bøder i sager, der afgøres administrativt, opkræves af told- og skatteforvaltningen.