Aktiesparekontoloven § 27

Denne konsoliderede version af aktiesparekontoloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aktiesparekontolov

Lov nr. 1429 af 05. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021

§ 27

Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om ændring af instituttets opgjorte beskatnings- og afgiftsgrundlag eller den beregnede skat og afgift. Afgørelsen meddeles til aktiesparekontoens ejer med kopi til instituttet.

Stk. 2 Aktiesparekontoens ejer kan klage over instituttets opgjorte skat og eventuelle afgift og grundlaget herfor. Klagen skal være vedlagt den underretning, som ejeren har modtaget fra instituttet efter § 21, stk. 2, 2. pkt. Det skal fremgå af klagen, på hvilke punkter ejeren mener at skatten eller afgiften er opgjort forkert. Instituttets eventuelle kommentarer hertil skal vedlægges.

Stk. 3 Klage over en afgørelse efter stk. 1 eller over instituttets opgjorte skat eller afgift efter stk. 2 skal indbringes for Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3. Indbringelsen skal ske senest 3 måneder efter modtagelsen af afgørelsen efter stk. 1 eller underretningen efter stk. 2.