14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktieavancebeskatningsloven § 31

Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktieavancebeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 172 af 29. januar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Erhvervelse og afståelse af aktier ved gave, arv eller arveforskud sidestilles i denne lov med køb henholdsvis salg. Som anskaffelsessum eller afståelsessum betragtes i disse tilfælde det beløb, der er lagt til grund ved beregningen af gaveafgift, boafgift eller indkomstskat af den pågældende erhvervelse. Har denne ikke været afgifts- eller indkomstskattepligtig, betragtes som anskaffelsessum eller afståelsessum den pågældende akties handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Reglerne i 1.-3. pkt. gælder ikke, i det omfang erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling.

•••

Stk. 2 Erstatnings og forsikringssummer sidestilles med afståelsessummer.

•••
profile photo
Profilside