Bøger, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 19A

- Side 88 -

...investeringsbeviser.5 Ved en aktionærs afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, til det selskab, som har udstedt dem, jf. dog stk. 3. 1. pkt. omfatter ikke aktier, der alene anses for optaget til handel på et reguleret marked som følge af aktieavancebeskatningslovens § 3.6 Ved afståelser, hvor told- og skatteforvaltningen tillader det.

Læs på Jurabibliotek- Side 90 -

...stk. 7.10 Gevinst på fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, og som på erhvervelsestidspunktet opfyldte mindsterentekravet efter kursgevinstlovens § 38, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009, fratrukket tab på sådanne fordringer. Dog kan tab alene fradrages, i det omfang tabene ikke overstiger gevinsterne.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 91 -

...A, 19 B eller 19 C. Tabet opgøres efter aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 7.5 Beløb fremført efter stk. 8 som følge af en negativ minimumsindkomst.6 Beløb, der er anvendt til indløsning af beviser, i det omfang beløbet kan henføres til indtægter som nævnt i stk. 4, nr. 1-9, der er erhvervet før eller som følge af indløsningen, jf. dog stk. 9.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 92 -

...investeringsinstituttet mangler rettidige og korrekte oplysninger for flere på hinanden følgende år, fastholdes beskatningen efter aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C fra og med det første år, der mangler rettidige og korrekte oplysninger for, til og med det fjerde år efter det seneste år, der mangler rettidige og korrekte oplysninger for.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...valg af skattemæssig status som investeringsselskab er indsendt til told- og skatteforvaltningen. Gevinst og tab på beviser i instituttet, der hidrører fra indkomstårene fra og med det indkomstår, som valg af statusskift gælder for, og de derefter følgende 4 indkomstår, beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C.

Læs på Jurabibliotek