Bekendtgørelse om angivelse og indbetaling af afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1. (Aktieaflønningsordningen)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 298 af 30. april 2001

I medfør af § 28 C, stk. 4, og § 28 C, stk. 5, 2. pkt., i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, som ændret ved bl.a. lov nr. 1286 af 20. december 2000, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Værdien af det vederlag, jf. ligningslovens § 28 A, stk. 1, 2. pkt., som medarbejderen modtager, og afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1, skal angives på blanketter udarbejdet af de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2 Angivelsen skal indgives til de statslige told- og skattemyndigheder af det selskab, hvor modtageren af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier er ansat. Angivelsen skal indgives inden udløbet af betalingsfristen for afgiften, jf. ligningslovens § 28 C, stk. 2, og opkrævningslovens § 2, stk. 3.

§ 2

Betales afgiften ved aflevering af aktier, jf. ligningslovens § 28 A, stk. 3, nr. 2, skal betalingen ske til de statslige told- og skattemyndigheder enten i form af aflevering af aktiebreve eller i form af en dokumentation for at aktierne er overdraget til VækstFonden.

Stk. 2 Betales afgiften ved deponering af aktier, jf. ligningslovens § 28 A, stk. 3, nr. 3, skal betalingen ske til de statslige told- og skattemyndigheder i form af en kopi af en deponeringsaftale med pengeinstituttet eller en anden værdipapirhandler omfattet af lov om værdipapirhandel m.v.

§ 3

Kan afgiften (kursværdien af aktierne) efter ligningslovens § 28 A, stk. 4, 1. pkt., ikke opgøres til hele aktier, skal der afleveres henholdsvis deponeres det nærmeste antal hele aktier afrundet nedad.

Stk. 2 Forskelsbeløbet mellem aktiernes kursværdi og den opgjorte afgift skal angives, jf. § 1, og indbetales kontant til de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 4

De statslige told- og skattemyndigheder overfører indbetalt afgift efter § 2 og § 3, stk. 2, for en given afgiftsperiode, jf. ligningslovens § 28 C, stk. 2, til VækstFonden senest inden udgangen af det kvartal, der følger efter afgiftsperioden.

Stk. 2 Følger det af en efterfølgende korrektion af afgiften vedrørende en given afgiftsperiode, at afgiften overstiger den afgift, der er overført til VækstFonden vedrørende afgiftsperioden, overfører de statslige told- og skattemyndigheder den manglende afgift til VækstFonden samtidig med den førstkommende overførsel efter stk. 1. Reglerne i § 2 og § 3, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for overførsler efter 1. pkt. Såfremt det følger af korrektionen efter 1. pkt., at afgiften er mindre end den afgift, der er overført til VækstFonden vedrørende den givne afgiftsperiode, overfører VækstFonden overskydende afgift omfattet af § 3, stk. 2, til de statslige told- og skattemyndigheder senest 3 uger efter, at de statslige told- og skattemyndigheder har gjort VækstFonden bekendt med korrektionen. Overskydende afgift omfattet af § 2 overføres ved VækstFondens foranstaltning til selskabet senest 3 uger efter, at de statslige told- og skattemyndigheder har gjort VækstFonden bekendt med korrektionen.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. maj 2001.