14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om angivelse og indbetaling af afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1. (Aktieaflønningsordningen)

Bekendtgørelse nr. 298 af 30. april 2001

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om angivelse og indbetaling af afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1. (Aktieaflønningsordningen)

I medfør af § 28 C, stk. 4, og § 28 C, stk. 5, 2. pkt., i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, som ændret ved bl.a. lov nr. 1286 af 20. december 2000, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Værdien af det vederlag, jf. ligningslovens § 28 A, stk. 1, 2. pkt., som medarbejderen modtager, og afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1, skal angives på blanketter udarbejdet af de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2 Angivelsen skal indgives til de statslige told- og skattemyndigheder af det selskab, hvor modtageren af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier er ansat. Angivelsen skal indgives inden udløbet af betalingsfristen for afgiften, jf. ligningslovens § 28 C, stk. 2, og opkrævningslovens § 2, stk. 3.

§2 Betales afgiften ved aflevering af aktier, jf. ligningslovens § 28 A, stk. 3, nr. 2, skal betalingen ske til de statslige told- og skattemyndigheder enten i form af aflevering af aktiebreve eller i form af en dokumentation for at aktierne er overdraget til VækstFonden.

Stk. 2 Betales afgiften ved deponering af aktier, jf. ligningslovens § 28 A, stk. 3, nr. 3, skal betalingen ske til de statslige told- og skattemyndigheder i form af en kopi af en deponeringsaftale med pengeinstituttet eller en anden værdipapirhandler omfattet af lov om værdipapirhandel m.v.

§3 Kan afgiften (kursværdien af aktierne) efter ligningslovens § 28 A, stk. 4, 1. pkt., ikke opgøres til hele aktier, skal der afleveres henholdsvis deponeres det nærmeste antal hele aktier afrundet nedad.

Stk. 2 Forskelsbeløbet mellem aktiernes kursværdi og den opgjorte afgift skal angives, jf. § 1, og indbetales kontant til de statslige told- og skattemyndigheder.

§4 De statslige told- og skattemyndigheder overfører indbetalt afgift efter § 2 og § 3, stk. 2, for en given afgiftsperiode, jf. ligningslovens § 28 C, stk. 2, til VækstFonden senest inden udgangen af det kvartal, der følger efter afgiftsperioden.

Stk. 2 Følger det af en efterfølgende korrektion af afgiften vedrørende en given afgiftsperiode, at afgiften overstiger den afgift, der er overført til VækstFonden vedrørende afgiftsperioden, overfører de statslige told- og skattemyndigheder den manglende afgift til VækstFonden samtidig med den førstkommende overførsel efter stk. 1. Reglerne i § 2 og § 3, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for overførsler efter 1. pkt. Såfremt det følger af korrektionen efter 1. pkt., at afgiften er mindre end den afgift, der er overført til VækstFonden vedrørende den givne afgiftsperiode, overfører VækstFonden overskydende afgift omfattet af § 3, stk. 2, til de statslige told- og skattemyndigheder senest 3 uger efter, at de statslige told- og skattemyndigheder har gjort VækstFonden bekendt med korrektionen. Overskydende afgift omfattet af § 2 overføres ved VækstFondens foranstaltning til selskabet senest 3 uger efter, at de statslige told- og skattemyndigheder har gjort VækstFonden bekendt med korrektionen.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. maj 2001.

profile photo
Profilside