Akkrediteringsloven § 18

Denne konsoliderede version af akkrediteringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Lov nr. 601 af 12. juni 2013,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1667 af 12. august 2021,
som ændret ved lov nr. 492 af 15. maj 2023

§ 18

Nye uddannelser og uddannelsesudbud skal prækvalificeres af uddannelses- og forskningsministeren før oprettelsen. Prækvalifikationen er en vurdering af, om den nye uddannelse eller det nye uddannelsesudbud er samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk hensigtsmæssigt og i øvrigt opfylder lovgivningsmæssige krav.

Stk. 2 Ministeren kan indhente supplerende faglig rådgivning til brug for prækvalifikationen.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse ved en sammenlægning af eksisterende uddannelser, medmindre sammenlægningen medfører en udvidelse af de sammenlagte uddannelsers formål og erhvervssigte og udvidelsen har væsentlige negative konsekvenser for arbejdsmarked og rekrutteringsgrundlag for eksisterende beslægtede uddannelser og uddannelsesudbud.

Stk. 4 Stk. 1 finder desuden ikke anvendelse ved en uddannelsesinstitutions overdragelse af en godkendt uddannelse eller et godkendt uddannelsesudbud til en anden uddannelsesinstitution inden for det samme geografiske område. Uddannelses- og forskningsministeren kan træffe afgørelse om, at § 9, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse, hvis uddannelsen eller uddannelsesudbuddet, der ønskes overdraget, ligger uden for de videnskabelige områder eller fagområder, som den modtagende uddannelsesinstitution udbød uddannelser inden for, da institutionsakkrediteringen blev påbegyndt.

Stk. 5 Ministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for sammenlægning af uddannelser uden forudgående prækvalifikation, herunder lukning af uddannelser og andre forhold ved sammenlægning af uddannelser, jf. stk. 3.

Stk. 6 Ministeren fastsætter endvidere nærmere regler om betingelser for overdragelse af en godkendt uddannelse eller et godkendt uddannelsesudbud inden for det samme geografiske område uden forudgående prækvalifikation m.v., jf. stk. 4.