Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Indledende om konkurrenceklausuler m.v. og om overgangsregler

- Side 310 -

...og har virkning for aftaler om ansættelsesklausuler, der er indgået denne dato eller senere. Loven har afløst de tidligere bestemmelser i aftl. § 38, funkl. §§ 18 og 18 a samt lov om jobklausuler, som samtidig blev ophævet. De nævnte tidligere regler finder dog fortsat anvendelse på aftaler om konkurrence- og kundeklausuler indgået før den 1.1.2016.

Læs på JurabibliotekKonkurrenceklausuler

- Side 319 -

...lovens § 10 regulerer arbejdsgiverens opsigelse af konkurrenceklausulen, handler § 11, stk. 1, om opsigelse af ansættelsesforholdet – og konsekvenserne heraf for konkurrenceklausulen. Ansættelsesklausullovens § 11 viderefører i vidt omfang den tidligere bestemmelse i aftl. § 38, og tidligere retspraksis vil i samme omfang fortsat være af interesse.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 320 -

...kunder over i sit nye, konkurrerende firma, som var under opstart. Konkurrenceklausulen fandtes i henhold til dagældende aftl. § 38, stk. 2 (nu ansættelsesklausullovens § 11, stk. 1), ikke at være gældende i perioden mellem opsigelsen (som skyldtes arbejdsgiverens forhold) og bortvisningen, hvorfor der heller ikke forelå en krænkelse af klausulen.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 321 -

...erhvervsdrivende. 21 21. Jf. FT 2015-16, L 25, bemærkningerne til § 11, stk. 3, jf. bemærkningerne til § 1, stk. 2, nr. 2. Dette harmonerer ikke med, at formålet med § 11, stk. 1 og 2, angiveligt har været at videreføre retstilstanden fra den tidligere aftl. § 38, 22 22. Jf. FT 2015-16, L 25, bemærkningerne til § 11, stk. 1 og 2. idet denne bestemmelses stk. 2

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 322 -

...fandtes sælgeren af en virksomhed bundet af en konkurrenceklausul, også efter at køberen var ophørt med at drive forretning fra den solgte ejendom, idet sælgeren ved forpligtelsens stiftelse havde været klar over, at købernes interesse i at overtage sælgerens kunder, der var omfattet af aftalen, ikke nødvendigvis var knyttet til den solgte ejendom.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 324 -

...påberåbe sig en ugyldighedsgrund, som han ved egne forsyndelser selv har skabt. Dette forekommer hverken rimeligt eller systemkonsistent, og resultatet bør næppe videreføres i sager efter ansættelsesklausullovens § 11, stk. 1. (Se også U 2003.2452 Ø, hvor parterne imidlertid var enige om, at forpligtelsen ifølge konkurrenceklausulen var bortfaldet).

Læs på JurabibliotekAftalt konventionalbod og andre sanktionsmuligheder

- Side 330 -

...omstændigheder, der har kunnet give sagsøgeren rimelig anledning til få måneder efter samarbejdets indgåelse at bringe det til ophør med praktisk taget øjeblikkelig virkning,... jf. aftalelovens § 36«. Den sidste del af præmisserne synes at inkorporere bedømmelseskriterier hentet fra den dagældende aftl. § 38, stk. 2 (nu ansættelsesklausullovens § 11, stk. 1).

Læs på Jurabibliotek