Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

U 1981.300 HD: Den chikanøse panthaver

- Side 83 -

Det er et almindeligt retsprincip, at en ret, som udøves alene i den hensigt at chikanere andre, er uretmæssig. Dette retsprincip er bredt anerkendt og er indskrevet i bl.a. den tyske civillovbog, BGB, § 226 og den schweiziske civillovbog, ZBG, artikel 1. I Danmark er chikaneforbuddet omfattet af aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 84 -

...hvilket betød, at B ikke kunne sælge dem. Baggrunden for A’s afvisning var den verserende sag om misligholdelse af lejeaftalen. B anmodede A om at udlevere pantebrevet, mod at B stillede en anden lige så god sikkerhed, f.eks. en bankgaranti. A afviste anmodningen, og B indbragte sagen for domstolene, hvor han bl.a. påberåbte sig aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...loyal grund til at modsætte sig ombytningen af sikkerheden. A’s ønske var alene begrundet i ønsket om at lægge pres på B for at opnå en mere fordelagtig ordning i parternes samlede mellemværende under et kommende opgør om lejeaftalens misligholdelse. Højesteret fandt herefter, at B havde ret til at ombytte sikkerheden og henviste til aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...»Højesteret har ment, at panthaveren under de ganske særlige omstændigheder, der forelå, ikke ‐ alene som chikane ‐ burde kunne modsætte sig den foreslåede ombytning af sikkerhed, der ikke kunne stille panthaveren ringere. De synspunkter, der har fundet udtryk i nyere lovgivning og retspraksis og navnlig i aftalelovens § 36, har givet støtte herfor«.

Læs på Jurabibliotek