Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Emne

- Side 94 -

...ugyldighedsreglerne formueretlige grundprincipper. Ugyldighedsreglerne kan siges at begrænse aftalefriheden. I aftalelovens § 36 findes der f.eks. hjemmel til at tilsidesætte eller ændre en aftale, der efter sit indhold fremstår som urimelig, også selv om begge parter har været fuldt bevidste om aftalens indhold og konsekvenser, jf. nærmere nedenfor i afsnit 4.2.

Læs på Jurabibliotek


Ugyldighedsreglernes funktion og de brydende hensyn

...til aftaleparternes frie vilje og muligheden for at ændre eller tilsidesætte urimelig aftale. Så længe der – som det er tilfældet i dansk retspraksis – udvises betydelig tilbageholdenhed med at anvende ugyldighedsreglerne, herunder med anvendelsen af aftalelovens § 36 i særdeleshed, indebærer disse regler næppe en begrænsning af tilliden til aftaler.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 96 -

...ene parts konkurs – ofte kunne medføre tab, der er uforholdsmæssige i forhold til den aftalte pris. Det indebærer, at tolerancen over for medkontrahentens fejl og muligheden for mindelige løsninger generelt er større i sådanne aftaleforhold end i aftaleforhold om kortsigtet udveksling af simple ydelser. 5 5. Jf. Hansen i TfR 2011, nr. 3/4, s. 466.

Læs på JurabibliotekDe grundlæggende betingelser

- Side 100 -

...Endvidere kan nævnes UfR 2022 3573 Ø, hvor det fandtes godtgjort, at en låneaftale, som A (der var i god tro) havde indgået med en bank B, var fremkaldt af tredjemand (C) ved svig. C havde udarbejdet en falsk retsbogsudskrift og ladet A anvende denne som grundlag for aftalen med B. B burde have indset dette, og A var derfor ikke forpligtet af låneaftalen.

Læs på JurabibliotekForudsætningslæren

- Side 114 -

...illoyale adfærd fandt landsretten, at M ikke kunne kræve det betalte beløb tilbage under henvisning til bristende forudsætninger eller aftalelovens § 36. Landsretten henviste bl.a. til, at der var tale om en aftale mellem erhvervsdrivende, og at M havde haft en vis viden om I’s deltagelse i den konkurrerende virksomhed. Højesteret stadfæstede afgørelsen.

Læs på JurabibliotekBegreb og eksempler

- Side 118 -

...hæderlighed« at gøre løftet gældende, og hvor modtageren måtte vide dette, da løftet kom til dennes kundskab. Bestemmelsen har i dag begrænset selvstændig betydning på grund af den generelle regel (»generalklausulen«) i aftalelovens § 36 og de specielle regler for forbrugeraftaler, hvis kernekriterium er den rimelighedsvurdering, som også § 33 er baseret på.

Læs på Jurabibliotek


Forbrugerforhold

...§ 36, der indførtes i 1975, er et vigtigt eksempel på det perspektivskifte, der kendetegnede kontraktrettens udvikling i den sidste del af det 20. århundrede. 56 56. Jf. ovenfor i kapitel 1. Om reglens historiske baggrund og tilblivelse, se Lynge Andersen, Aftalelovens § 36, kapitel 2 og 3. Hensynet bag bestemmelsen er ifølge forarbejderne navnlig

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 119 -

...3. er det kendetegnende for aftalelovens § 36, at den ændring eller tilsidesættelse af aftalen, som reglen skaber hjemmel til, sker med udgangspunkt i retssystemets krav til indholdet af aftalerne. Det afgørende efter aftalelovens § 36 er, om aftalen efter dens indhold eller retsvirkninger fremstår som urimelig eller i strid med redelig handlemåde.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...§ 36 kan dog også baseres på oplysninger om forholdene på aftaletidspunktet, jf. bestemmelsens stk. 2 (»forholdene ved aftalens indgåelse«), og også på oplysninger om parternes subjektive forhold. Dermed overlapper aftalelovens § 36 med flere af de klassiske ugyldighedsgrunde, og den påberåbes også ofte sammen med de specielle regler i aftaleloven.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...særlige vilkår reelt var uden sikkerhed i ejendommen. Se endvidere UfR 2013 613 V, hvor det til støtte for tilsidesættelse af en erklæring om deling af et fællesbo efter aftalelovens § 31, § 33 eller § 36 blev gjort gældende, at M »havde været ude af stand til at overskue konsekvenserne af aftalen«. Erklæringen blev af landsretten anset for ugyl-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 120 -

...M’s psykiske tilstand. 61 61. Se modsat UfR 2013 2931 Ø og f.eks. TfA 2014 22/2, hvor et forlig efter retsmægling i forbindelse med separation søgtes tilsidesat under henvisning bl.a. til, at den ene ægtefælle havde haft psykiske problemer og havde været indlagt på psykiatrisk hospital indtil 3 uger før retsmæglingen. § 36 fandt ikke anvendelse.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Den væsentlige betydning af reglen i aftalelovens § 36 er dog, at aftalevilkår kan ændres eller tilsidesættes 62 62. Bestemmelsen ændredes ved lov nr. 1098 af 1994. alene under hensyn til aftalens indhold og retsvirkninger, herunder f.eks. i lyset af efterfølgende begivenheder, jf. bestemmelsen stk. 2.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...forhandlingsstyrke eller et i øvrigt helt ubalanceret forhold mellem parternes forpligtelser i henhold til aftalen. Aftalelovens § 36 må – og er i praksis blevet – fortolket på en sådan måde, at » udgangspunktet om aftalers forpligtende kraft ikke undermineres«. 64 64. Jf. Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, s. 484 (forfatterens egen kursivering).

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 121 -

...kan overskue – aftalevilkårene. Selv om forløbet i forbindelse med aftaleindgåelsen rent faktisk må siges at leve op til kravene til vedtagelse af standardbetingelser i aftaleforhold med forbrugere, 67 67. Jf. ovenfor i kapitel 2, afsnit 3.3. vil konkrete vilkår efter omstændighederne kunne anses for ugyldige efter aftalelovens § 36 eller § 38 c.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...til betaling. Landsretten fandt, at F – uden sikkerhed i køretøjet – ikke havde haft »tilstrækkelig beskyttelsesværdig interesse i at sikre sig, at den købte bil blev forsikret«, og standardbetingelsernes vilkår var »under disse omstændigheder« urimeligt og ugyldigt i medfør af aftalelovens § 36, hvorfor restgælden ikke var forfalden til betaling.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 122 -

...af forbrugere imod urimelige konsekvenser af aftaler rækker forholdsvis langt og omfatter efter omstændighederne også tilfælde, hvor der ikke kan siges at have hersket tvivl om forpligtelsens art og omfang. Nogle typer af aftaler er af så vidtgående karakter, at de mere oplagt end andre kan rammes af ugyldighed efter aftalelovens § 36 eller § 38 c.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...misforhold mellem »kautionsforpligtelsens omfang og kautionisternes beskedne økonomi«. Parret, der i 2001 havde været henholdsvis 50 og 57 år gamle, ejede alene et parcelhus til en værdi af 350.000 kr., og der var ifølge Højesteret ingen »realistisk udsigt til, at de ville kunne komme i nærheden af at opfylde en kautionsforpligtelse på 350.000 kr.«.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...af § 36, er vanskeligt at afgøre. Det er langtfra alle risikobetonede aftaletyper eller aftalesituationer, som aftalelovens § 36 værner imod. Bærer en aftaleparts dispositioner præg af uagtsom adfærd, uden at dette kan retfærdiggøres af andre hensyn, kan parten ikke – heller ikke i forbrugerforhold – forvente at blive beskyttet af aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 123 -

...og det hedder videre i dommen: »Herefter, og da priserne for de forskellige ydelser må have stået A klart senest i forbindelse med godkendelsen af de enkelte transaktioner, finder landsretten ikke, uanset størrelsen af de pågældende priser, at forholdet kan henføres under aftalelovens § 36.« A var derfor forpligtet til at betale det opkrævede beløb.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...fremsendelsesbrevet af 2. december 2014 og tillægget til lejekontrakten var formuleret, måtte få det indtryk, at de var forpligtet til at underskrive kontrakttillægget, hvis indhold samtidig var misvisende (...). Højesteret finder på denne baggrund at lejerne (...) ikke er forpligtede af deres underskrift på lejekontrakttillæggene, jf. aftalelovens § 36«.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 124 -

...bedømmelsen af aftalerne, jf. f.eks. også den ovennævnte UfR 2013 613 V. Tilsvarende anvendes § 36 til at ændre eller tilsidesætte aftaler indgået med personer, der er svækkede af alderdom eller på anden måde, men hvor f.eks. værgemålslovens regler 69 69. Smh. f.eks. værgemålslovens § 46. eller aftalelovens § 31 (udnyttelse) ikke finder anvendelse.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...aftalelovens § 30, § 31 eller § 33 kunne finde anvendelse. Landsretten forhøjede imidlertid købesummen under henvisning til det bestående misforhold mellem den aftalte pris (40.000 kr.) og ejendommens værdi (650.000 kr.) og til, at sælgerens almindelige svækkelse og manglende rådgivning havde gjort det vanskeligt for denne at »vurdere aftalens rimelighed«.

Læs på Jurabibliotek


Erhvervsforhold

...regelmæssigt anvendelse i erhvervsforhold. I praksis må der imidlertid udvises betydelig forsigtighed med at tilsidesætte eller ændre erhvervsdrivendes aftaler i medfør af bestemmelsen, idet professionelle parter generelt må anses for at kunne overskue og bære de retlige og økonomiske konsekvenser af mere risikobetonede eller ubalancerede aftaler.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 125 -

...afvejning, der er resultatet af parternes overvejelser om forretningsmæssige risici og økonomiske forhold«. 71 71. Se endvidere UfR 2014 558 H, hvor en samarbejdsaftale imellem to virksomheder ikke tilsidesattes efter aftalelovens § 36 på trods af den ene virksomheds deltagelse i konkurrerende virksomhed. Afgørelsen er tillige omtalt ovenfor i afsnit 3.5.

Læs på Jurabibliotek

(...)

I erhvervsforhold vil bedømmelsen af den konkrete aftale efter aftalelovens § 36 ofte involvere en vurdering af den erhvervsdrivendes overordnede forretningsmæssige udbytte.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...af lejens rimelighed skulle det ifølge udlejer tages i betragtning, at udlejers udgifter til de to lejemål nu langt oversteg den betalte leje, og at udlejer (som følge af lejelovens regler) ikke kunne opsige lejeaftalerne. Lejerne gjorde heroverfor bl.a. gældende, at udlejer »idet store hele havde gjort en god forretning«. Landsretten fandt, at det

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 126 -

...leverandøren af det leasede udstyr havde opnået hospitalets underskift på aftalen ved at udvise svig. Landsretten lagde bl.a. til grund, at der ikke bestod »et sådant misforhold« mellem de finansierede produkter og leasingydelsen, at det var urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre aftalen gældende. Dommen er også nævnt ovenfor i afsnit 3.3.2.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Selv om offentlige myndigheders aftaler ikke indgås med erhvervsdrift i traditionel forstand for øje, vil staten, regioner og kommuner formentlig normalt blive bedømt på samme måde som erhvervsdrivende, når aftalelovens § 36 gøres gældende.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...og Køge Kommune om fortolkning af en ledningsservitut fra 1972, at aftalen i servitutten var »indgået mellem professionelle parter som i lige forhold har kunnet overskue det foreliggende indgreb herunder risikoen for at ledningen måtte omlægges«, hvorfor der ikke forelå »ikke en sådan urimelig aftale, som jf. aftalelovens § 36 kan erklæres ugyldig«.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 127 -

...100.000 kr. Det lagdes til grund, at A efter ophøret af aftalen med M havde overtrådt konkurrenceklausulen, men på grundlag af aftalelovens § 36 nedsatte landsretten boden til 25.000 kr. under henvisning til, at overtrædelsen havde været »meget kortvarig«, var sket som led i et ansættelsesforhold og havde haft »meget begrænset økonomisk betydning« for M.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Også i øvrigt har domstolene set med skepsis på aftaler om konventionalbod. Aftalelovens § 36 er f.eks. bragt i anvendelse, hvis den aftalte bod er helt uafstemt i forhold til kontraktens værdi og den faktiske misligholdelse og dermed har en tydelig pønal (straflignende) karakter.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 128 -

...leasingselskabet blev nedsat til halvdelen. Se også den ovennævnte UfR 2014 1604 Ø. UfR 2004 2518 V, hvor landsretten under henvisning til aftalelovens § 36 ændrede den aftalte leje for et mindre stykke landbrugsjord. Udgangspunktet er dog klart fortsat, at professionelle aftaleparter må bære konsekvenserne af selv meget vidtrækkende aftalevilkår.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Undertiden har en aftaleklausul efter sit indhold eller som følge af ændrede omstændigheder imidlertid den konsekvens, at den er ensidigt forpligtende. I sådanne tilfælde, hvor aftaleforholdet er eller bliver haltende vil anvendelsen af aftalelovens § 36 også komme på tale.

Læs på Jurabibliotek

(...)

I UfR 2004 1968 V havde en købmandsvirksomhed indgået både en kædeaftale og en samarbejdsaftale med EDEKA Danmark A/S. Efter at købmandsvirksomheden havde opsagt kædeaftalen – men ikke samarbejdsaftalen – til udgangen af 2002, fandtes det i strid aftalelovens § 36 at fastholde købmandsvirksomheden på samarbejdsaftalen i yderligere et år.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...leveret fra P til E kunne beregnes som svarende til prisen for grise med højeste SPF-sundhedsstatus, også selv om P leverede grise med en lavere sundhedsstatus. Højesteret tilsidesatte aftalevilkåret på grundlag af aftalelovens § 36 og fastsatte prisen for grisene »efter den i SPF-Sundhedsstyringen registrerede sundhedsstatus for de leverede grise«.

Læs på Jurabibliotek