Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Om fortolkning af aftalen og vedtagelse af særlige vilkår

- Side 34 -

...erklæringen efter aftl. § 33 eller § 36. Ved U 2021.5330 fik kautionisterne ikke medhold i et tilfælde, hvor de ønskede forpligtelsen nedsat som følge af, at en bank havde overført penge fra et selskabs kautionssikrede konto til et ejendomsselskabs konto, idet det antoges at være kendeligt, at banken ikke ville acceptere overtræk på ejendomsselskabets konto.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 35 -

...etableret, selv om aftalen indeholder et vilkår om, at kautionisten hæfter fuldt ud, uagtet andre forudsatte sikkerheder ikke etableres. Dette gælder ikke mindst i forbrugerforhold, hvor en sådan tilsidesættelse af byrdefulde vilkår synes i overensstemmelse med den nyere forbrugerbeskyttelseslovgivning, men også i øvrigt synes at have gode grunde for sig.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...om, at Eksportkreditrådet kun hæftede, efter at eksportørens krav var fastslået ved dom, selv om den danske ambassade i Libyen anså sandsynligheden for at gennemføre et krav ved domstolene der for særdeles lille, og U 1982.1110 H, hvor pengeinstituttet ikke kunne påberåbe sig en bestemmelse i standardvilkårene som begrænsning i de individuelle vilkår

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 36 -

...uden regres til køberen – må være givet. 4 4. Jf. foran i kapitel 2, note 6 om skadesløs transport. Derimod må det formentlig kunne tilsidesættes som urimeligt efter aftl. § 36, hvis der fra en anden forbruger er krævet påtagelse af et videregående kautionsansvar. I modsat fald ville reglernes forbrugerbeskyttende sigte til en vis grad forspildes.

Læs på JurabibliotekFordringen

- Side 52 -

...formuleringen af fvl. § 48, stk. 4, »En kautionist kan ikke hæfte for et større beløb end lånets hovedstol eller kredittens maksimum«, at der er en begrænsning for anvendelsen af en alskyldserklæring. Men inden for denne grænse må en alskyldserklæring have virkning for renter og omkostninger, der følger af det lån eller den kredit, der er kautioneret for.

Læs på JurabibliotekForpligtelsens udstrækning i tid

- Side 60 -

...hvis hovedmandens økonomiske forhold afgørende forringes. 51 51. Jf. Ussing : Kaution s. 44 note 25, jf. s. 30 note 73. Ved afgørelsen U 2007.2868 H antoges under dissens i et særegent tilfælde, at en transportorganisation, der i kraft af en autorisationsordning hæftede for afgifter, ikke ensidigt kunne opsige ordningen for dele af transporterne.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 62 -

...dette ikke kautionistens opsigelsesret, medmindre han har givet tilslutning dertil. 57 57. Jf. den i foregående note nævnte litteratur. Noget andet er, at kautionisten må kunne give afkald på sin ret til opsigelse ved kautionsaftalens indgåelse eller senere. Sådant afkald vil formentlig kun i sjældnere tilfælde kunne tilsidesættes efter aftl. § 36.

Læs på Jurabibliotek