Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

- Side 152 -

...illustrative behandling af konkurrenceretlige spørgsmål i UfR 2012.3007 H, Pandora, hvor Pandoras pligt til at betale royalty også af glasperler designet af andre end kontraktparten, Lise Aagaard Copenhagen A/S, efter en konkret vurdering ikke fandtes at stride hverken mod art. 101 TEUF eller konkurrencelovens § 6 (og heller ikke mod aftalelovens § 36).

Læs på JurabibliotekKonkurrenceforbud

- Side 156 -

...2016), og aftalelovens § 36, men også konkurrenceretligt, særligt i relation til konkurrencelovens § 6 om konkurrencebegrænsende aftaler mv. og §§ 10 a og 11 om dominerende virksomheders samhandelsbetingelser, hhv. misbrug af dominerende stilling, jf. de indledende bemærkninger til dette afsnit. Se herom Jens Paulsen i R&R 2016 nr. 9 s. 15 ff.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 157 -

...direktører, da ubundet af ansættelsesklausullovens strenge krav til konkurrenceklausuler, men dog bundet af aftalelovens § 36 og ansættelsesklausullovens § 11 (den tidligere § 38 i aftaleloven). Er de ikke-direktører, da bundet af ansættelsesklausullovens strenge krav, dog at T måske vil vælge at opsige konkurrenceklausulen under iagttagelse af lovens §§ 10-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 159 -

...underentreprisen. Klausulen fandtes ikke at stride mod konkurrencelovens § 6, idet den ikke havde konkurrencebegrænsende betydning for andre på markedet. Hverken klausulen eller den udløste konventionalbod på 1 mio. kr. fandtes stridende mod aftalelovens § 36, idet aftalen var indgået mellem erhvervsdrivende og var en naturlig del af parternes aftale.

Læs på JurabibliotekForce majeure og hardship

- Side 243 -

...omfattes af lov- eller praksisregulerede rimelighedsbegreber, som kan føre til justering af parternes indbyrdes forpligtelser, jf. for dansk rets vedkommende aftalelovens § 36. Om § 36 og dens sammenhæng med kontraktklausuler, principper om Treu und Glauben mv. se nærmere Bernhard Gomard i ET 2008 s. 14 ff. (»Aftalelovens § 36 og erhvervskontrakter«).

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 244 -

Om § 36 se i særdeleshed Lennart Lynge Andersen: Aftalelovens § 36 – fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol (2018).

Læs på Jurabibliotek

(...)

...erhvervsdrivende og er et resultat af parternes overvejelser om forretningsmæssige risici og økonomiske forhold. Herefter, og da der ikke foreligger senere indtrufne omstændigheder, som gør royaltybestemmelsen urimelig, finder Højesteret, at der ikke i medfør af Aftalelovens § 36 er gruindlag for at tilsidesætte aftalens pkt...., hverken helt eller delvis.«

Læs på JurabibliotekMisligholdelsesbeføjelser

- Side 255 -

Regler af denne art kan i hvert fald efter dansk ret ud fra en konkret bedømmelse ofte virke urimelige, og hvis dansk ret finder anvendelse på kontrakten, vil aftalelovens § 36 ofte medføre, at sådanne klausuler kan tilsidesættes.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 256 -

...ansættelsesforhold. Stort set må man dog gå ud fra, at aftalen om bod vil være juridisk holdbar i de fleste lande, jf. fx UfR 2008.2665 V, Promecon as, hvor en bodssanktioneret kundeklausul, som et firma havde påtaget sig for at få en underenterprise i en offshore-kontrakt, hverken kunne tilsidesættes efter konkurrencelovens § 6 eller efter aftalelovens § 36.

Læs på JurabibliotekArter af kontraktophør

- Side 268 -

Regler af denne art kan i hvert fald efter dansk ret ud fra en konkret bedømmelse ofte virke urimelige, og hvis dansk ret finder anvendelse på kontrakten, vil aftalelovens § 36 som nævnt ofte medføre, at sådanne klausuler kan tilsidesættes.

Læs på JurabibliotekLovvalg

- Side 280 -

nationalt præceptive. Eksempelvis er det meget tvivlsomt, om aftalelovens § 36 er internationalt præceptiv.

Læs på JurabibliotekForligsmægling, mediation og voldgift

- Side 289 -

I Danmark kan en voldgiftsret udmærket håndtere også præceptive privatretlige lovbestemmelser, fx urimelighedsreglen i aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek